Comunicació

Normes Generals

 1. Els treballs hauran de ser originals.
 2. Les comunicacions orals i pòster podran ser de temes relacionats amb el lema de les jornades o temes lliures.
 3. Els autors seran identificats per primer i segon cognom seguit d’inicials del nom i s’expedirà certificat d’autoria, als 3 primers autors.
 4. Cada inscrit a les jornades podrà presentar un màxim de tres treballs entre comunicacions i/o pòsters.
 5. Una vegada acceptat la comunicació oral o pòster pel comitè científic, serà imprescindible que la persona designada per defensar-ho aquest inscrit a les jornades.
 6. S’hauran de presentar els resums dels treballs (màxim 300 paraules) mitjançant el formulari d’aquesta web fins al 15 de juny de 2018.
 7. No s’acceptessin canvis d’autors. Si sorgeix algun problema, posar-se en contacte amb el comitè científic mitjançant mail.
 8. La recepció dels mateixos es confirmarà via mail.
 9. Els treballs i el resum hauran d’estar estructurats seguint la normativa Vancouver de publicació de treballs científics: Introducció, Objectius, Metodologia, Resultats i Conclusions.
 10. Tots els que no s’adaptin a ella seran rebutjats.
 11. El Comitè Científic és l’encarregat de la valoració i selecció dels treballs. Es reserva l’opció de suggerir als autors modificacions relacionades amb el format en la presentació, adequació de les formes, autors i/o redacció.
 12. La confirmació dels treballs acceptats, es realitzarà abans del 30 de juny de 2018.
 13. Es premiarà el millor treball de comunicació oral i pòster.
 14. Els membres dels Comitès Organitzador i Científic, no podran obtenir cap premi.
 15. Podeu fer l’enviament del resum  del treball a traves del document que us podeu baixar en el següent enllaç Castellarnau document

Comunicacions Orals

 • El temps màxim d’exposició per a la comunicació oral serà de 15 minuts.
 • Es comunicarà amb antelació al primer autor, el dia i l’hora de la seva exposició oral.
 • El Comitè Científic es reserva el dret de realitzar canvis a la programació per millores organitzatives.
 • El format haurà de ser en PowerPoint.
 • Podeu fer l’enviament del resum  del treball a la següent direcció dicastellarnau@gmail.com

Pòster 

 • Podeu enviar el poster en format PDF a la següent direcció    dicastellarnau@gmail.com
 • El Comitè Científic seleccionés 10 pòsters per a la defensa oral dels mateixos amb opció al premi final corresponent a aquesta categoria. S’avisaran als autors amb la suficient antelació.
 • El temps màxim d’exposició per a la defensa del pòster, en cas de ser triat, serà de 3 minuts.

Premis:

Premi Comunicacions.

Premi al millor treball científic.

Premi Pòster.

Premi al millor pòster.

Anuncios